INFLUENCE OF OPERATIONAL PROCESSES AUTOMATION ON FINANCIAL INDICATORS OF THE ENTERPRISE

Authors

  • K. Shumkova Moscow city pedagogical university
  • O. Daniloova Moscow city pedagogical university

Keywords:

automation, business processes, food industry

Abstract

The article discusses the impact of automation of operational business processes on the financial performance of the enterprise at the food industry enterprise.

Author Biographies

K. Shumkova , Moscow city pedagogical university

Candidate of Economic Sciences, associate professor

O. Daniloova , Moscow city pedagogical university

master

References

1S: ERP Upravlenie predpriyatiem URL: http://v8.1c.ru/erp

Dzheston D., Nelis J. Upravlenie biznesprocessami. Prakticheskoe rukovodstvo po uspeshnoj realizacii proektov, 2006g.

Frolov Yu.V. Upravlenie znaniyami. 2-e izd., ispr. i dop. Uchebnik dlya bakalavriata i magistratury`. – M.: Izdatel`stvo Yurajt, 2018. – 324 s.

Published

2021-03-19

Issue

Section

Статьи