ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Авторы

  • И. Родионова Ставропольский государственный медицинский университет

Ключевые слова:

поликультурность, воспитание, толерантность, межнациональное общение, культура.

Аннотация

В статье рассматриваются особенности деятельности куратора по формированию поликультурной компетентности студентов медицинского вуза. предлагается диагностический инструментарий для выявления уровня поликультурной воспитанности студентов.

Биография автора

И. Родионова , Ставропольский государственный медицинский университет

преподаватель

Библиографические ссылки

Gubanihina E. V. K voprosu o polikulturnoj kompetentnosti pedagoga // Molodoj uchenyj. – 2015. - №4. – S. 556-559

Zhukova T. V. Problemy krosskulturnoj kommunikacii studencheskoj molodezhi. / T. V. Zhukova. — M.: MGU, 2009.

Makaev V.V., Malkova Z.A., Suprunova, L.L. Polikulturnoe obrazovanie - aktualnaya problema sovremennoj shkoly/ V.V.Makaev, Z.A. Malkova, L.L.Suprunova// Pedagogika. 1999. №4. S.3-10.

Nigmatullina T. A. Mezhnacionalnye kommunikacii v studencheskoj srede // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». –2015. – T. 13. – S. 4221–4225. – URL: http://ekoncept.ru/2015/85845.htm.

Radzhabova R.V. Formirovanie polikulturnoj kompetentnosti molodezhi kak uslovie vospitaniya kultury mezhnacionalnogo obsheniya //Izvestiya Yuzhnogo federalnogo universiteta. Pedagogicheskie nauki.2011. № 4. S. 208 – 213.

Teoriya i praktika formirovaniya kultury mezhnacionalnogo vzaimodejstviya u studentov vysshih uchebnyh zavedenij: monografiya / R.I. Kusarbaev. - Chelyabinsk, 2009. – 209 c.

Shafigullina Yu.V. Sociokulturnye osobennosti sovremennogo studenchestva.// Nauchnyj zhurnal «Sistema cennostej sovremennogo obshestva». 2009№ 9. S. 149 – 154.

Загрузки

Опубликован

2021-11-30

Выпуск

Раздел

Статьи